Condicions de compra i enviament

1. Condicions generals de compra

Les presents condicions generals de compra regulen expressament les relacions comercials que sorgesquin entre ALEA Serveis Professionals SL (en endavant TITULAR) i els usuaris o clients (en endavant USUARI) que contractin els productes oferts a través del lloc web souveniredicions.com (en endavant WEB).

Aquestes condicions generals de venda es complementen amb les condicions legals generals d’ús i navegació fixades pel WEB.

Tant la navegació com l’adquisició de qualsevol dels productes del TITUAR suposa l’acceptació per part de l’USUARI, sense reserva de cap classe, de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació subsegüents.

El TITULAR pot, en tot moment i sense avís previ, modificar les presents condicions generals de contractació mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al WEB per tal que l’USUARI les pugui conèixer i acceptar novament.

2. Procés de compra

El TITULAR informa que el procés de compra dels productes oferts al WEB s’explica expressament aquí (enllaç a la tenda).

Així mateix, l’USUARI pot tenir accés a les condicions generals d’ús i navegació del WEB mitjançant l’apartat Informació legal, al qual es pot accedir directament des d’aquí (enllaç a l’apartat informació legal)

L’USUARI declara que coneix i accepta de manera expressa tot el que s’explica als apartats anteriors.

Es confirmarà a l’USUARI la compra realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, com també la informació de les condicions de compra aplicables als productes de la comanda, i que l’usuari haurà d’acceptar expressament com a requisit previ a la contractació.

El TITULAR mostrarà de manera contínua els productes a la venda juntament amb les seves característiques i el preu. Es reserva el dret a decidir, en qualsevol moment, els productes que s’ofereixen a l’USUARI a través del WEB, així podrà, també en qualsevol moment, addicionar nous productes, els quals es regiran per allò disposat a les condicions generals en vigor en aquell moment. Així mateix, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en un moment determinat, i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts.

La compravenda es formalitzarà i serà acceptada des del moment en què l’USUARI, ordenades totes les instruccions en relació amb l’objecte, preu, mitjà de pagament i entrega, premi el botó de compra a la pantalla oportuna.

Un pic efectuada la compra, l’USUARI visualitzarà la confirmació de la seva comanda a la pantalla i la podrà imprimir com a comprovant de compra.

La confirmació de la comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’USUARI) no tendran validesa com a factura. La factura serà el document que es rebi a l’entrega.

El TITULAR es reserva el dret a anul·lar les comandes realitzades a partir d’errades o comandes amb direcció d’enviament incorrecta o incompleta. S’informarà el client sempre que sigui possible.

3. Menors d'edat

L’USUARI declara que és major d’edat i disposa de la capacitat legal necessària i suficient per usar el WEB de conformitat amb les condicions generals aquí enunciades, i que les entén en la seva totalitat. L’USUARI es fa responsable de tractar de manera confidencial i custodiar adequadament les paraules de pas que li proporcioni el TITULAR per accedir al WEB i evitarà donar-hi accés a terceres persones no autoritzades.

Atenció: no venem productes a menors d’edat. Els nostres productes els ha de comprar un adult. Els joves de menys de 18 anys només podran usar els serveis que oferim al WEB amb la supervisió d’un pare o tutor. Si ets menor d’edat i estàs consultant el WEB, per favor, parla’n amb un adult abans d’iniciar un procés de compra.

4. Preus

El preu de cada producte és el que apareixerà a la pantalla i serà aquest el vigent, sempre que no hi hagi cap error tipogràfic. Si el preu és diferent a l’indicat per la raó abans exposada, el TITULAR ho comunicarà mitjançat un correu electrònic a l’USUARI abans de procedir a l’enviament de la comanda.

Els preus s’indicaran en euros (€) i inclouran el corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i qualsevol altre impost que sigui aplicable a l’Estat espanyol, llevat que al WEB s’indiqui el contrari. Si teniu cap dubte pel que fa a l’aplicació d’aquest impost us pregam que us poseu en contacte amb nosaltres a info@souveniredicions.com

5. Disponibilitat

La disponibilitat de cada producte dependrà de la demanda i l’estoc s’actualitzarà tan aviat com sigui possible. En cas que un producte, que aparegui com a disponible al WEB, s’hagi exhaurit s’avisarà el client mitjançant un correu electrònic.

6. Formes de pagament

Les formes de pagament acceptades pel WEB són:

  • Targeta bancària. El pagament amb targeta és el sistema més fàcil i ràpid. Per realitzar el pagament amb una targeta bancària, mitjançant el TPV virtual, una plataforma segura de pagament, seleccionau el tipus de targeta i escriviu el titular, el número de la targeta, la data de caducitat i el codi de verificació.
  • Paypal. Paypal és un sistema de pagament en línia segur que requereix disposar d’un compte a Paypal degudament configurat. Per dur a terme la compra haureu d’escriure el vostre usuari i la paraula de pas a l’hora de realitzar el pagament i després confirmar les dades a les pantalles successives.
  • Transferència bancària. Pagament de l’import total mitjançant una transferència bancària al compte corrent designat a l’hora de realitzar el pagament. L’USUARI es farà càrrec de totes les despeses que pugui ocasionar la transferència bancària. D’altra banda, el TITULAR no enviarà el material comprat fins que es rebi un justificant de pagament.

El TITULAR no accepta les formes de pagament següents: xecs, pagaments en efectiu, pagarés, pagament contra reemborsament ni domiciliacions bancàries.

7. Despeses d'enviament

L’embalatge, conservació, transport i lliurament de la comanda són subjectes a costs d’enviament variables, segons el pes del paquet i el país de destinació. Podreu saber els costs d’enviament un cop s’hagin elegit els productes que voleu comprar, i sempre abans de formalitzar el pagament.

Quan s’accepti la compra s’afegiran a la comanda les despeses d’enviament.

Atenció: les Canàries, Ceuta i Melilla no formen part del territori duaner de la UE, per la qual cosa els enviaments a aquests llocs poden estar obligats a pagar imposts i/o aranzels duaners.

Els clients internacionals han de ser conscients que els enviaments internacionals són subjectes a possibles inspeccions i obertura dels paquets per part de la inspecció duanera. L’import de les taxes pot variar segons el territori de destinació. Aquestes taxes s’abonaran en el moment de l’entrega del paquet, tot i que és possible que es rebi una notificació per correu que sol·liciti presentar-se en persona per abonar-les i poder rebre el paquet. El TITULAR no té control sobre aquests imports. Les polítiques duaneres varien significativament d’un país a l’altre, per la qual cosa recomanam, per a més informació, que consulteu amb l’autoritat duanera corresponent. Recordau, a més, que, quan faceu una comanda al WEB, formalment la llei us considera importador i per aquest motiu haureu de complir totes les lleis i reglaments aplicables al país on es rebi el producte.

S’estableixen les condicions següents:

  1. Els enviaments es realitzaran mitjançant un servei de missatgeria.
  2. Els costos de l’enviament inclouen en tots els casos l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però no cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec.
  3. S’entén com a enviament, el lliurament dels articles al domicili o a la direcció especificada pel client al llarg del procés de realització de la comanda, limitada actualment a la zona de la Unió Europea més les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
  4. Entregam les comandes en un termini de 72 h al servei de missatgeria.

8. Entrega

Una vegada confirmat el pagament per part del client, el paquet és lliurat al servei de missatgeria. El TITULAR enviarà un correu electrònic confirmant l’enviament i hi inclourà el número de seguiment de l’enviament, si és aplicable.

Un cop que el paquet es trobi en mans de l’empresa de missatgeria, els enviaments tarden aproximadament de 5 a 8 dies laborables, segons el lloc de lliurament. El TITULAR no es responsabilitza dels possibles errors o demores causats pel servei de missatgeria.

En el cas que el client no pogués ser-hi en el moment del lliurament, la comanda s’entregarà a qualsevol altra persona que hi hagi al domicili indicat i que tengui més de 18 anys o es deixarà un avís per recollir-la a l’oficina de missatgeria.

S’entén que el client que ha realitzat la comanda autoritza la persona que en aquell moment és al punt de lliurament a recollir-la en nom seu. D’aquesta manera, queda sota la responsabilitat exclusiva del client autoritzar un tercer per a la recepció i acceptació de la compra en el domicili d’entrega.

L’entrega de la compra es realitzarà a la direcció indicada per l’USUARI, amb la necessitat de firmar, si correspon, l’albarà d’entrega corresponent.

9. Modificacions de les condicions de venda

El TITULAR es reserva el dret de realitzar canvis al WEB, a les Polítiques d’ús, als Termes i Condicions, i a les presents Condicions de Venda, en qualsevol moment. L’USUARI quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i condicions de venda en vigor en el moment que realitzi la comanda, excepte si, per llei o requeriment de les autoritats públiques, el TITULAR hagi d’efectuar un canvi a aquests drets i condicions d’ús. Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que la declaració pugui afectar ni la validesa ni l’exigibilitat de la resta de condicions.

Close Menu
×