Informació legal

Primera.- Titular del web

De conformitat amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que el domini souveniredicions.com (en endavant WEB) és propietat i està administrat per Alea Serveis Professionals SLU (en endavant TITULAR) amb CIF/NIF B57529018, amb domicili al Carrer Cotlliure 31 tercer tercera, 07010 Palma, empresa inscrita al Registre Mercantil de les Illes Balears, tom 2308, llibre 0, foli 159, fulla PM 60257, inscripció 1, amb data 20 de novembre de 2007. També es pot contactar amb el TITULAR per correu-e a info@souveniredicions.com

Segona.- Objecte del web

El titular posa a disposició del públic (en endavant USUARI) que accedesqui al WEB una sèrie de texts, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i programari (en endavant CONTINGUTS). Els continguts del WEB els proporciona i els crea el TITULAR.

Tercera.- Accés al web

L’accés i l’ús del WEB per part de l’USUARI és gratuït, sense autorització prèvia, subscripció o registre.
Important: L’accés i la navegació pel WEB i/o l’ús dels serveis oferts en aquest lloc impliquen que l’USUARI que hi accedeix i l’usa coneix i accepta la política de privacitat, l’avís legal i les condicions generals aquí redactades, com també les modificacions que es produesquin, per a la qual cosa hi haurà d’accedir periòdicament per tal d’assabentar-se’n. En cas contrari no ha d’usar el WEB.
L’accés i l’ús de l’USUARI al WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i la velocitat de l’accés per part del TITULAR, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés al WEB, o a part del WEB, sense previ avís, i no es responsabilitzarà de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i suspensió del WEB.
El TITULAR no serà responsable de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, eliminació de dades o programari que es produesqui als equips o sistemes d’USUARI com a conseqüència directa o indirecta de l’accés al WEB.
Els usuaris que accedesquin al WEB del TITULAR ho faran segons la llei, i s’obliga sempre a no accedir al WEB o als CONTINGUTS de forma contrària a l’establerta i/o amb objectius il·lícits, lesius dels drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el WEB, en perjudici del TITULAR o de tercers usuaris.
El servei prestat pel TITULAR mitjançant el WEB és per un temps indefinit, sense perjudici de poder-se suspendre o cancel·lar sense previ avís.

Avís: aquesta pàgina només s’aplica al lloc que es troba sota el domini souveniredicions.com

Quarta.- Continguts del web

Els CONTINGUTS del WEB tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats pel TITULAR i tenen un caràcter general i orientatiu, i en cap cas no són vinculants per al TITULAR.

El TITULAR podrà modificar els CONTINGUTS sense previ avís, també suprimir-los i canviar-ne la ubicació dins el WEB, o la manera en què s’hi accedeix sense justificació i lliurement, i no es responsabilitzarà de les conseqüències que aquests canvis podrien ocasionar a l’USUARI.

El TITULAR farà tots els possibles perquè la informació del WEB sigui veraç i sense errors tipogràfics. En cas que es produesqui qualque error d’aquesta mena, sempre sense voluntat expressa del TITULAR, es corregirà immediatament.

Si hi hagués un error tipogràfic en algun preu mostrat i l’USUARI prengués una decisió de compra basada en aquest error, el TITULAR li ho comunicarà a l’USUARI, qui tendrà dret a rescindir la compra sense cap mena de cost.

De la mateixa manera és possible que, en alguna ocasió, els CONTINGUTS puguin mostrar informació provisional sobre algun producte. En cas que la informació facilitada no correspongui a les característiques finals del producte, l’USUARI tendrà dret a rescindir la compra sense cap mena de cost per part seva. L’enviament d’una confirmació de compra automàtica no valida les condicions de preu erroni.

La responsabilitat d’accés als CONTINGUTS serà de l’USUARI. No es pot repercutir al TITULAR qualsevol conseqüència derivada directament o indirectament de l’accés al lloc WEB, sia d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

Es prohibeix l’ús dels CONTINGUTS per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del TITULAR, ni remetre publicitat o informació usant els serveis o la informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si l’ús és gratuït o no ho és.

L’USUARI no farà ús dels CONTINGUTS del WEB de manera contrària a la llei (especialment a la Llei de propietat intel·lectual i industrial), ni els copiarà, distribuirà, transformarà, modificarà o manipularà.

Cinquena.- Política de privacitat

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els gestors del WEB informen que existeix un fitxer sota la seva responsabilitat en el qual s’inclouran les dades personals de l’USUARI amb l’objectiu de dur a terme la gestió, facturació de comandes i/o subscripcions al newsletter, com també l’enviament de comunicacions comercials, bàsicament publicacions relacionades amb nous productes de l’empresa.

Les dades facilitades per l’USUARI mitjançant els formularis de contacte seran tractades pel TITULAR responsable de les dades per tal d’atendre les consultes plantejades i gestionar els serveis que s’ofereixen.

Les dades marcades són necessàries i la negativa a facilitar-les podrà impedir el desenvolupament correcte del servei sol·licitat. L’USUARI garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades.

En qualsevol moment, el titular de les dades podrà exercitar els drets reconeguts a la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si fos pertinent, com també la revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes prevists per la LOPD. L’USUARI pot exercitar aquests drets mitjançant una comunicació per escrit al TITULAR, a través de l’adreça ja indicada.

Els comentaris i altres accions enviades voluntàriament per l’USUARI no són dades personals de caràcter privat sinó públiques, i queden relacionats amb els vots i els comentaris d’altres usuaris. Els gestors del WEB podran conservar aquestes dades amb l’objectiu de mantenir la coherència de la informació publicada.

Sisena.- Ús de galletes

El WEB utilitza galletes (cookies) només amb objectius tècnics per a l’autentificació dels usuaris. També empra Google Analytics per obtenir estadístiques d’accés i ús de la plataforma. Per aquest motiu, a més de les cookies esmentades anteriorment, se’n podran incloure d’altres relacionades amb el seguiment de sessions i usuaris únics. En cap cas aquestes galletes inclouran informació personal o privada de l’USUARI registrat al WEB i estaran completament dissociades i aïllades de les dades que gestiona el TITULAR.

Les empreses que serveixen o poden servir els anuncis al WEB o els duen les estadístiques d’accés, poden arribar a usar galletes amb finalitat estadística i només per a l’accés als seus servidors. En cap cas es relacionen amb les dades de l’USUARI del WEB.

L’USUARI pot eliminar o impedir l’enviament d’aquestes galletes des de les opcions del seu navegador.

El WEB mai no desa les dades personals de l’USUARI, a excepció del descrit anteriorment referent a les cookies, llevat que l’USUARI decidesqui registrar-se, de manera voluntària, amb la finalitat de realitzar compres dels productes i serveis que el TITULAR posa a la seva disposició o de rebre informació sobre promocions i continguts del seu interès.

Si l’USUARI navega i continua al WEB, indica que consent l’ús de les galletes abans esmentades, en les condicions descrites a l’apartat corresponent.

Setena.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del WEB, com també els CONTINGUTS allotjats que, amb caràcter enunciatiu i no limitador, inclouen, com ara el disseny gràfic, els logotips, les il·lustracions, les fotografies, els texts, les frases publicitàries i la resta d’elements que apareixen al WEB -llevat que s’indiqui el contrari-, són propietat exclusiva del TITULAR o de tercers que n’han autoritzat la inclusió al WEB. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol mena que el WEB conté estan protegits per la llei.

Queda prohibit qualsevol ús o explotació per qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit, de qualsevol contingut inclòs al WEB.

El disseny i CONTINGUTS del WEB es troben protegits de conformitat amb l’establert per la Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, com també per la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, i la Llei 19/2006, de 5 de juny, per la qual s’amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i industrial, que prohibeixen modificar, copiar, reproduir, distribuir, transmetre, desplegar, publicar, editar, vendre o explotar, de cap manera, el disseny i el contingut del WEB.

Per aquest motiu, qualsevol ús del WEB o dels seus CONTINGUTS haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Queda reservat exclusivament al TITULAR qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o de part dels CONTINGUTS del WEB, com també d’aquests mateixos, per la qual cosa cap USUARI no podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit del TITULAR. L’USUARI reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels elements indicats als apartats anteriors constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular o de tercers que n’han autoritzat la inclusió al WEB.

El TITULAR respecta la propietat intel·lectual dels tercers. Si l’USUARI considera que els seus drets de propietat intel·lectual s’han infringit, pregam que ens contacti a info@souveniredicions.com i ens expliqui el seu cas.

Vuitena.- Enllaços

Els enllaços, hiperenllaços o hipervincles que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigides al WEB, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, i no es podran manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra del TITULAR.
El TITULAR no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al WEB per a l’obertura d’altres webs. El TITULAR no garanteix la utilitat d’aquests enllaços ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pot accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços ni del bon funcionament d’aquestes webs. La funció d’aquests enllaços és exclusivament la d’informar l’USUARI de l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet.

Novena.- Responsabilitat del TITULAR

Els productes presentats al WEB són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat del TITULAR no pot invocar-se en el cas de productes que no responguin a les legislacions dels països d’enviament. Correspon als clients de fora d’Espanya verificar la possibilitat d’importar o usar els productes sol·licitats.

L’accés al WEB serà voluntari i l’USUARI serà el responsable de qualsevol efecte directe o indirecte de l’ús que faci del WEB. Això inclou, de manera enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, com també la defraudació de les expectatives generades, i obliga l’USUARI a mantenir indemne el TITULAR de qualsevol reclamació derivada, de manera directa o indirecta, d’aquests fets.

El TITULAR no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallades del sistema i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes al TITULAR, que impedesquin o retardin la prestació dels serveis o de la navegació per la tenda en línia, ni dels retards o bloqueigs causats per deficiències o sobrecàrregues de trànsit a Internet o a altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per motius no imputables al TITULAR, a causa de l’usuari, a tercers o a supòsits de força major. El TITULAR no controla, amb caràcter general, l’ús que l’USUARI fa del WEB.

En particular, el TITULAR no respon en cap cas d’allò que els usuaris usin del WEB de conformitat amb la llei, les presents condicions generals, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Desena.- Legislació aplicable. Submissió als furs.

Els productes presentats al WEB són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat del TITULAR no pot invocar-se en el cas de productes que no responguin a les legislacions dels països d’enviament. Correspon als clients de fora d’Espanya verificar la possibilitat d’importar o usar els productes sol·licitats.

L’accés al WEB serà voluntari i l’USUARI serà el responsable de qualsevol efecte directe o indirecte de l’ús que faci del WEB. Això inclou, de manera enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, com també la defraudació de les expectatives generades, i obliga l’USUARI a mantenir indemne el TITULAR de qualsevol reclamació derivada, de manera directa o indirecta, d’aquests fets.

El TITULAR no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallades del sistema i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes al TITULAR, que impedesquin o retardin la prestació dels serveis o de la navegació per la tenda en línia, ni dels retards o bloqueigs causats per deficiències o sobrecàrregues de trànsit a Internet o a altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per motius no imputables al TITULAR, a causa de l’usuari, a tercers o a supòsits de força major. El TITULAR no controla, amb caràcter general, l’ús que l’USUARI fa del WEB.

En particular, el TITULAR no respon en cap cas d’allò que els usuaris usin del WEB de conformitat amb la llei, les presents condicions generals, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Close Menu
×